Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków KRM

Zarząd Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich w oparciu o § 24 Statutu Związku, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie członków KRM na dzień 21 czerwca 2019 r. godz. 14.00 w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 116, w siedzibie Stowarzyszenia Rzecz Jasna.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD
w dniu 21 czerwca 2019 r. w Ostródzie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

[Przedłożenie pełnomocnictw reprezentantów organizacji członkowskich jako podstawy uczestnictwa w walnym zebraniu z głosem stanowiącym.]

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa/wiceprezes zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór protokolantów i komisji skrutacyjnej.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania zarządu I kadencji z działalności KRM za okres 2017-2019:
– przedstawienie Sprawozdania;
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej;
– dyskusja nad Sprawozdaniem;
– głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania przez Zebranie – Uchwała nr 1.

6. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania finansowego KRM za 2018 r.:
– przedstawienie Sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat;
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej;
– dyskusja nad Sprawozdaniem;
– głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego – Uchwała nr 2.

7. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania komisji rewizyjnej I kadencji za okres 2016-2019:
– przedstawienie Sprawozdania;
– dyskusja nad Sprawozdaniem;
– głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania przez Zebranie – Uchwała nr 3.

8. Wybory zarządu KRM II kadencji:
– podjęcie uchwały o liczebności zarządu – Uchwała nr 4;
– zgłaszanie i prezentacja kandydatów/ek, w tym reprezentanta członka uprzywilejowanego;
– głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami – wybór zarządu;
– podjęcie uchwały o powołaniu zarządu – Uchwała nr 5.

9. Wybory komisji rewizyjnej KRM II kadencji:
– zgłaszanie i prezentacja kandydatów/ek, w tym reprezentanta członka uprzywilejowanego;
– głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami – wybór komisji rewizyjnej;
– podjęcie uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej – Uchwała nr 6.

10. Dyskusja na temat perspektyw i strategii działania KRM, z uwzględnieniem kontekstu aktualnej i prognozowanej sytuacji politycznej w Polsce. Przyjęcie wniosków z dyskusji.

11. Sprawy inne, wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Do pobrania:
Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków KRM
Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania