Powiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KRM

Zarząd Związku Stowarzyszeń „KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH” działając na podstawie § 25. Statutu Związku zwołuje Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku w dniu 14 września 2019 o godz. 12.30 w Poznaniu, w siedzibie Związku pod adresem
ul. Różana 12/ ul. Żupańskiego 12
.

PLAN PORZĄDKU OBRAD

Celem Zebrania jest przeprowadzenie zmian w Statucie Kongresu Ruchów Miejskich w oparciu o zapisy § 50. Pkt 2.Statutu oraz przekazania i wymiana informacji o sytuacji i zamierzeniach Związku.

1. Przedłożenie pełnomocnictw reprezentantów organizacji członkowskich jako podstawy uczestnictwa w walnym zebraniu z głosem stanowiącym (w przypadku zmiany osoby upoważnionej).

2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez prezes/wiceprezes(a) zarządu.

3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Wybór protokolantów i komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i przyjęcie zmian Statutu Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich i załącznika do statutu (15 Tez Miejskich):

– przedstawienie projektu zmian Statutu wynikających z wniosku o nadanie KRM statusu OPP;

– przedstawienie projektu zmian Statutu wnioskowanych przez członków stowarzyszenia;

– przedstawienie projektu zmian załącznika (15 Tez Miejskich);

– dyskusja nad projektem zmian;

– głosowanie nad przyjęciem zmiany Statutu i załącznika do Statutu przez Zebranie w formie Uchwały nr 1.

7. Przedstawienie sprawozdania z VI Kongresu Ruchów Miejskich w Ostródzie i Iławie.

8. Przedstawienie celów, działań, efektów realizacji projektu NIW PRO 1a.

9. Sprawy inne, wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Do pobrania:
Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków KRM
Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania