Lech Mergler

Aktywista miejski z Poznania, z zawodu inżynier, potem wydawca i publicysta. Współtwórca stowarzyszeń My-Poznaniacy i Prawo do Miasta. Współorganizator Kongresu Ruchów Miejskich w 2011 r. w Poznaniu, prezes zarządu KRM 2016-2019. 

Nowe w Kongresie Ruchów Miejskich

14 wrzesień 2022

Ponad dwa tygodnie temu, 29 sierpnia br. nasz Związek w trybie on-line odbył – w osobach przedstawicieli organizacji członkowskich, oraz gości i obserwatorów – swoje coroczne zwyczajne walne zebranie członków, nakazane prawem. Oprócz przedstawienia, przedyskutowania i przyjęcia obowiązkowych sprawozdań miały miejsce niemałe zmiany we władzach Kongresu oraz podjęto kilka istotnych decyzji dotyczących różnych sfer istnienia i działania Związku.

Jak przewiduje procedura, po sprawdzeniu obecności przedstawicieli organizacji członkowskich i wyborze przewodniczącego zebrania (padło na prezeskę zarządu Martę Jaskulską) dokonano wyboru osób „funkcyjnych” (komisja skrutacyjna i protokolanci). Następnie pod uwagę poddany został projekt porządku obrad, wcześniej do wszystkich dostarczony. Został on uzupełniony o punkt traktujący o propozycji IV Nadzwyczajnej Tezy Miejskiej oraz kolejny – o powołaniu zespołu roboczego, który przygotuje propozycje zmian w samorządzie terytorialnym.

Co i za ile zostało zrobione

Przedstawienie i przyjęcie sprawozdań zarządu z działalności Kongresu w ostatnim roku, oraz działalności komisji rewizyjnej a także sprawozdania finansowego za 2021 rok przeszły gładko. Z obszernym opisem działań KRM w ciągu roku oraz ze sprawozdaniem finansowym możecie zapoznać się w załączniku. Tu warto dodać, że w zeszłym roku dobiliśmy do finału 2,5 rocznej realizacji projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności (dział „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich”, w obiegowym skrócie PROO1a) pt. Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH wzmocniona platforma współpracy ruchów miejskich w Polsce” – a sprawozdanie i rozliczenie finansowe z wykonania projektu zostało przez darczyńcę przyjęte bez komplikacji..

Nowe personalia

Następne były sprawy personalne czyli zmiany we władzach Związku – w zarządzie i komisji rewizyjnej, wybranych na dwuletnią (już trzecią) kadencję podczas VII Kongresu Ruchów Miejskich w Lublinie w czerwcu ub. roku. Powodem była rezygnacja z udziału w zarządzie Marty Bejnar-Bejnarowicz (Gorzów, Ludzie dla Miasta), uczestniczącej w nim od początku, czyli od zebrania założycielskiego KRM w Toruniu (czerwiec 2016 r.). A drugim powodem – rezygnacja Marty Wójcickiej (Warszawa, Miasto jest Nasze) z funkcji w komisji rewizyjnej, którą pełniła jako jej sekretarz przez 3 lata (półtorej kadencji). Podziękowaliśmy obu Koleżankom za ich pracę dla dobra wspólnego. Do zarządu na wakujące miejsce wybrana została Grażyna Czajkowska (Sopot, Fundacja Rozwoju „Kocham Sopot”), która była członkinią komisji rewizyjnej. Stąd dokonano wyboru na dwa wakujące miejsca w komisji rewizyjnej – Krzysztofa Iwanowa (Sopot, Mieszkańcy dla Sopotu) i Mikołaja Kołacza (Warszawa, Miasto jest Nasze).

Krzysztof                     Mikołaj Kołacz

Krzysztof Iwanow                                          Mikołaj Kołacz

Zmiany w Geografii KRM-owej

Kolejne były dwie decyzje o znaczeniu jakby historycznym dla Kongresu. Pierwsza z nich miała rangę uchwały zmieniającej Statut KRM, dotyczyła bowiem zmiany miasta w którym mieści się siedziba Związku. W wyniku głosowania nowy „dom” Kongresu znajdzie się w Gdańsku. Kończy to niejako „poznański okres” bytowania KRM, w latach 2016-2022 (wcześniej jako nieformalna sieć Kongres zainicjował się w Poznaniu w czerwcu 2011 r.). Ta zmiana mocno potwierdza, iż KRM jest organizacją ogólnopolską, która lokalnie wszędzie jest u siebie. Następnie zapadła decyzja, iż kolejny, już VIII Kongres Ruchów Miejskich odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku.

Nadzwyczajna Teza Miejska

Pierwszą zgłoszoną na początku obrad i dodaną do porządku zebrania sprawą była inicjatywa (moja, Lech Mergler) uchwalenia IV Nadzwyczajnej Tezy Miejskiej „O prawie do bezpiecznego życia”, zainspirowana w pierwszym rzędzie rosyjską napaścią na Ukrainę, ale także narastającymi zagrożeniami różnej natury, w tym zwłaszcza przemocą i wzrostem napięcia międzynarodowego, militaryzacją. Jej treść:

IV. O PRAWIE DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA
Prawo do miasta ma za podstawę prawo każdego mieszkańca do bezpiecznego życia w pokoju, niezagrożonego agresją wewnętrzną i zewnętrzną.
Zorganizowana, samorządna wspólnota miejska ma obowiązek tworzyć warunki dla ochrony życia i bezpieczeństwa wszystkich, którzy znajdują się na terenie miasta, równolegle do aktywności państwa na rzecz obrony obywateli i obywatelek. Rosyjska napaść na Ukrainę przynosi w perspektywie jakościowy skok zagrożenia dla tych dóbr, także przez globalną intensyfikację agresywnej polityki i napięcia międzynarodowego, z katastrofą klimatyczną w tle i wojnami o zasoby.

 

W najbliższym czasie poświęcimy uwagę uzasadnieniu i rozwinięciu tej nowej Tezy.

O nowy samorząd

Z kolei Witek Gawda (Łomianki, DIALOG – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich) przedstawił projekt uchwały o powołaniu zespołu roboczego Kongresu dla podjęcia prac KRM nad propozycjami uzdrowienia funkcjonowania samorządu miejskiego, przede wszystkim na poziomie rozwiązań ustawowych – prawa o samorządzie. Dysfunkcje i patologie życia samorządowego były wszak głównym czynnikiem sprawczym powstania ruchów miejskich, które podjęły z nimi walkę. I mimo upowszechnienia mitu o doskonałości samorządu (np. jako „największego dokonania III RP”), te powody są niestety wciąż aktualne.

Uchwała WZC o utworzeniu zespołu merytorycznego ds ustawy o samorządzie
Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich krytycznie ocenia funkcjonowanie
samorządu terytorialnego w Polsce. Uważamy, że należy dokonać weryfikacji ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów określających ustrój miast i gmin, przeprowadzić szeroką dyskusję nad ich uregulowaniami a następnie opracować społeczny projekt nowych przepisów.
Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich zobowiązuje się w okresie roku przygotować zestawienie najważniejszych punktów, wymagających zmian w przepisach. W tym celu, na podstawie § 28, ust. 9 Statutu, powołuje się grupę roboczą w składzie: Grażyna Czajkowska, Urszula Niziołek-Janiak, Lech Mergler, Witold Gawda.
Upoważnia się grupę do poszerzenia swego składu w drodze kooptacji.

 

A potem pracowite obrady zakończyliśmy.

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30