Kongres Ruchów Miejskich

Kongres Ruchów Miejskich, to długoterminowe, oddolne i dobrowolne porozumienie kilkudziesięciu lokalnych organizacji społecznych z ponad dwudziestu polskich miast. Działamy na rzecz dobrego życia w mieście, miasta zielonego, demokratycznie zarządzanego i sprawiedliwego. To jakie są, i mogą być nasze miasta nie zależy jednak tylko od działań lokalnych władz i mieszkańców. W wielu dziedzinach to ogólnokrajowe regulacje prawne, prowadzone polityki, funkcjonujące instytucje utrudniają zrównoważony rozwój miast, prospołeczny i sprawiedliwy. Zorganizowaliśmy się więc po to, by takie bariery wspólnie przezwyciężać.

Zwiększenie udziału mieszkańców Warszawy w planowaniu przestrzennym?

01 sierpień 2019

11 grudnia 2012 roku, działająca przy Prezydent Warszawy, Komisja Dialogu Społecznego ds Architektury i Planowania Przestrzennego podjęła uchwałę w sprawie propozycji usprawnienia komunikacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Warszawie. Po trzech latach działalności, Komisja uznała, że Mieszkańcy m.st. Warszawy, którzy powinni być głównymi beneficjentami sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego, zbyt późno włączani są do współpracy z planistami. W ocenie Komisji, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje w stopniu wystarczającym elementów edukacji obywateli i konstruktywnego udziału mieszkańców w konsultacjach planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego należy je realizować na poziomie samorządu.

Komisja przedstawiła Prezydent m.st. Warszawy konkretne propozycje, polegające między innymi na organizowaniu przez Prezydenta Warszawy – jeszcze przed ustawowym terminem składania wniosków do planu – spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami i właścicielami nieruchomości w obecności właściwej komisji rady dzielnicy. Na takim spotkaniu mieszkańcy powinni otrzymać:

– informację o znaczeniu planu i o możliwościach jego współtworzenia przez mieszkańców,

– informacje o wytycznych, ramowych warunkach i ograniczeniach planu wynikających z aktów prawnych wyższego rzędu, a także z dokumentów miejskich i wojewódzkich o charakterze strategicznym (polityki, strategie, programy).

– informację o obecnym zagospodarowaniu obszaru i ograniczeniach w użytkowaniu i zagospodarowaniu nieruchomości położonych w granicach obszaru, które wynikają z przepisów odrębnych wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

– informację o lokalizacji nieruchomości położonych w granicach obszaru, które stanowią własność Skarbu Państwa lub Miasta Stołecznego Warszawy

– informację o przestrzennej lokalizacji nieruchomości, które są przedmiotem decyzji administracyjnych:

 •  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 •  o ustaleniu warunków zabudowy,
 •  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wraz z treścią tych decyzji.

Spotkanie takie powinno stanowić także źródło uzupełnienia wiedzy planistów o doświadczenia i oczekiwania użytkowników projektowanej przestrzeni.

Spotkanie powinno odbywać sie na terenie dzielnicy dla której sporządzany jest plan, w okresie składania wniosków, nie później niż 7 dni przed wyznaczoną końcową datą składania wniosków.

Zdaniem Komisji, takie spotkania powinny zaowocować poprawą skuteczności uchwalanych planów, liczoną tak uwzględnieniem wspólnych potrzeb społeczności lokalnych, jak i skróceniem procedury uchwalania planów oraz ograniczeniem skonfliktowania zainteresowanych procesem planistycznym. Takiego podejścia wymaga także rozwój społeczeństwa obywatelskiego, które powinno przyjąć współodpowiedzialność za rozwój miasta.

Inną zgłoszoną do Prezydent Warszawy propozycją Komisji jest rozszerzenie kanałów informacyjnych, którymi dotrze do mieszkańców Warszawy informacja o sporządzaniu planu. Komisja zaproponowała, aby informacja o możliwości składania wniosków do planu dotarła, dodatkowo w stosunku do ustawowej procedury, poprzez strony internetowe dzielnic, tablice ogłoszeń prowadzone przez urzędy dzielnicowe i samorządowe jednostki pomocnicze oraz poprzez tablice prowadzone przez jednostki i zakłady budżetowe. Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do uchwały i możliwości składania wniosków do planu powinna być dostarczona drogą mailową także do przewodniczących rad dzielnic. Informacja o spotkaniu z mieszkańcami powinna być przekazana przez Burmistrza Dzielnicy:

 • do rad osiedli na terenie objętym planem,
 • do portali społecznościowych działających na terenie dzielnic
 • do organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnic oraz do Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.

Burmistrz Dzielnicy powinien skutecznie rozplakatować na terenie podlegającym planowi informacje o sporządzaniu planu i o planowanych spotkaniach z mieszkańcami.

Spotkania powinny podlegać rejestracji i publikacji audiowizualnej na stronie Urzędu Miasta, gdzie publikowane są wszystkie etapy sporządzania planu.

Zdaniem Komisji zasadnym jest, tak ze względu na ilość prowadzonych w Warszawie procedur planistycznych jak i konfliktowy charakter planów miejscowych na poziomie lokalnym, aby w część procedury planistycznej włączyć rady dzielnic, których obszar objęty jest postępowaniem sporządzania planu.

Dla efektywniejszej obsługi procesów planistycznych w Warszawie, w strukturze organizacyjnej każdej dzielnicy, określonej statutem miasta, powinny obowiązkowo funkcjonować (jak komisja rewizyjna) komisje właściwe do spraw planowania i ładu przestrzennego, a każdy z jej członków powinien mieć merytoryczne przygotowanie potwierdzone ukończonym szkoleniem. To te komisje powinny pełnić funkcje pomocnicze w sprawnym informowaniu, konsultowaniu mieszkańców i przekazywaniu opinii społeczności lokalnej o projekcie planu.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego zwróciła się do Prezydent m.st. Warszawy o przyjęcie przedstawionych propozycji, które w żadnym stopniu nie naruszają procedury ustawowej, wyrażając jednocześnie przekonanie, że zaproponowane przez organizacje społeczne zmiany zdecydowanie poprawią komunikację społeczną w zakresie planowania przestrzennego w Warszawie.

W pracach nad zatwierdzonym przez Komisję dokumentem udział brały:

 1. Stowarzyszenie Miasto Moje A W Nim (KRM)
 2. PSM „MICHAŁÓW” (KRM)
 3. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy (KRM i inicjator prac)
 4. Społeczny Komitet Zagospodarowania Centrum Rembertowa
 5. Polski Klub Ekologiczny Okr. Mazowiecki
 6. Stowarzyszenie Nowe Brzeziny
 7. Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji OW
 8. Stowarzyszenie Żoliborzan
 9. Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
 10. Stowarzyszenie Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”
 11. Forum Rozwoju Warszawy
 12. Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Ursus
 13. Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Żoliborz

Uchwała została złożona do Prezydent m.st.Warszawy a jej kopia do komisji Rady Miasta st.Warszawy: Komisji Ładu Przestrzennego i Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Czekamy na stanowisko.

Adres korespondencyjny:
Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH
80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 76 1600 1462 1887 8924 3000 0001
NIP: 779 246 16 30