Kultura

 moderatorzy II KRM: Artur Celiński, Grzegorz Kondrasiuk

Wyznaczony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Założeniach Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 „nowy paradygmat polityki regionalnej” nie przewiduje dla kultury szczególnie istotnych funkcji. Jak wynika z nielicznych wzmianek w dokumencie, sfera ta wspierać ma realizację strategicznego celu tej polityki: wzmocnieniu zdolności miast do kreowania wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców, przede wszystkim w głównych ośrodkach miejskich.

Takie ujęcie otwiera pole do dyskusji. Głosy pojawiające się od wielu lat w przestrzeni publicznej debaty wskazują, że jest ono obciążone zagrożeniami redukcji kultury i jej politycznej oraz ekonomicznej instrumentalizacji. W skrajnej wersji, sprowadzonej do rachunku krótkookresowego, podejście to już dziś powoduje wiele szkodliwych następstw. Jednak z drugiej strony – rozumienie kultury w kategoriach długofalowego rozwoju w myśl zasad integralności krajowej i terytorialnej i wielopoziomowego zarządzania, może wskazać na jej niedostrzegany i jak dotąd niewykorzystany potencjał budowania kapitału społecznego i gospodarczego. Proponowane w „Założeniach” partnerstwo w formułowaniu i realizacji polityki miejskiej, jej szerokie adresowanie (nie tylko do podmiotów publicznych, ale do wszystkich innych aktorów sfery publicznej), promowanie współpracy regionalnej, walka wypowiedziana degradacji społecznej, unikanie konkurencyjności, troska o ład przestrzenny – to właśnie jakości, na rzecz których od lat pracują również ludzie (najszerzej rozumianego) sektora kultury.

Podczas Kongresu Ruchów Miejskich chcemy więc pracować nad zdefiniowaniem roli kultury, nad tym, co właściwie oznacza jej zrównoważony rozwój.

Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób można stworzyć system wspierania miejskich polityk kulturalnych, w który będą zaangażowane zarówno władze miast oraz ich obywatele, jak również urzędy centralne z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwem Rozwoju  Regionalnego na czele. Planujemy również dyskusję o możliwościach współpracy, tak aby możliwe było dzielenie się doświadczeniami i zasobami pomiędzy dużymi i małymi miastami. Poruszymy kwestie wzmacniania istniejących już sieci i wykorzystania fenomenu rozbudzonego przy staraniach dużych miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Poruszymy kwestie centralizacji, zastanawiając się nad możliwościami wspierania kultury i jej rozwoju w mniejszych ośrodkach regionalnych. Prześledzimy istniejące strategie rozwoju kultury miejskiej i porozmawiamy o możliwych metodach wsparcia i finansowania.

Chcemy, aby kultura i planowanie strategii jej rozwoju sprzyjało budowaniu miejskiej bliskości i solidarności obywateli; przeciwdziałało wykluczeniom i kreowało poczucie tożsamości oraz współodpowiedzialności mieszkańców za swoje miasta.