Krajowa Polityka Miejska przyjęta!

Rząd przyjął Krajową Politykę Miejską (KPM)

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 października 2015 roku przyjęła Krajową Politykę Miejską (PDF 1 MB).

Niebagatelny wkład w Krajową Politykę Miejską miał także Kongres Ruchów Miejskich. Duża część obrad II Kongresu w Łodzi poświęcona była wypracowaniu uwag do założeń KPM. Z możliwości składania wniosków, komentarzy i rekomendacji skorzystali aktywiści miejscy i eksperci, skupieni w KRM.
zobacz uwagi II KRM do KPM >>>

Najważniejsze wątki tematyczne Krajowej Polityki Miejskiej

KPM koncentruje się na najistotniejszych obszarach funkcjonowania miasta, które podzielono na dziesięć wzajemnie przenikających się wątków tematycznych:

 • Kształtowanie przestrzeni,
 • Partycypacja publiczna,
 • Transport i mobilność miejska,
 • Niskoemisyjność i efektywność energetyczna,
 • Rewitalizacja,
 • Polityka inwestycyjna,
 • Rozwój gospodarczy,
 • Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu,
 • Demografia,
 • Zarządzanie obszarami miejskimi.
 • KPM kładzie nacisk na promowanie idei miasta zwartego, zrównoważone inwestowanie w miastach z preferencją dla wcześniej zagospodarowanych terenów, a także na potrzeby kompleksowej rewitalizacji miast.Silne akcentowany jest udział mieszkańców oraz innych „użytkowników” miast w planowaniu i realizacji ich rozwoju oraz kwestia rozwijania wielopoziomowej współpracy w zarządzaniu obszarami miejskimi.

  Wskazano także na potrzebę i narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami (ziemi, wody, środowiska, energii), poprawy środowiska w miastach i adaptacji do zmian klimatu, które w znacznym stopniu dotykają mieszkańców miast oraz na potrzebę odpowiedzi na problemy demograficzne polskich miast.

  więcej na stronie www Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju >>>