STATUT
Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Mając na uwadze decyzję podjętą przez IV Kongres Ruchów Miejskich, tworzy się związek stowarzyszeń pod nazwą: „Kongres Ruchów Miejskich”, zwany dalej „Kongresem”, w skrócie „KRM”.
2. Kongres ma prawo używać wyróżniającego go znaku graficznego.

§ 2.
Siedzibą Kongresu jest Poznań.

§ 3.
Kongres zawiązany jest na czas nieoznaczony. Kongres działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 874 ze zm.), oraz niniejszego Statutu.

§ 4.
1. Kongres działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Kongres może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kongres może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
3. Kongres jest organizacją ogólnopolską, która działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Kongresu nie narusza samodzielności organizacji członkowskich.

§ 5.
Działalność Kongresu oparta jest głównie na pracy społecznej członków.

Rozdział II
Cele i formy ich realizacji

Kongres Ruchów Miejskich powstał dla prowadzenia przez skupione w nim organizacje długoterminowej i kompleksowej działalności na rzecz takich krajowych rozwiązań prawnych, polityk i strategii rozwoju, wartości, społecznych narracji i standardów, które sprzyjają zrównoważonemu, demokratycznemu i egalitarnemu rozwojowi miast w Polsce, w duchu Karty Lipskiej z 2007 r., zgodnie z zapisami 15 Tez Miejskich, będących załącznikami do niniejszego Statutu.

§ 6.
Cele Kongresu Ruchów Miejskich:
1. Zagwarantowanie mieszkańcom i mieszkankom prawa do miasta, które oznacza prawo do korzystania z zasobów miasta i prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców.
2. Działanie na rzecz demokracji miejskiej, czyli ciągłej partycypacji mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, opartej na edukacji obywatelskiej.
3. Zwiększenie wpływu mieszkańców na budżety miast oraz ciągłego, obywatelskiego dialogu w procesie ich uchwalania.
4. Działanie na rzecz zapewnienia opieki nad słabszymi członkami i członkiniami wspólnoty miejskiej zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.
5. Działanie na rzecz wspierania lokalnego biznesu.
6. Promocja pracy opartej na umowach o pracę w jednostkach publicznych i przedsięwzięciach finansowanych ze środków publicznych.
7. Dążenie do zapewnienia mieszkań dostępnych dla jak najliczniejszej przeciętnie zamożnej grupy mieszkańców, w postaci lokali komunalnych oraz lokali w budynkach prywatnych, a także dążenie do zagwarantowania mieszkań socjalnych najuboższym oraz pełnej ochrony praw lokatorskich.
8. Działanie na rzecz zapewnienia dostępności i wysokiej jakości usług publicznych wszystkim mieszkańcom i mieszkankom, czemu często nie sprzyja ich komercjalizacja.
9. Zrównoważony rozwój miasta, wymagający ochrony środowiska, jako istotnego czynnika jakości życia w mieście.
10. Działalność na rzecz transportu zrównoważonego opierającego się na systemie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz ruchu pieszego i rowerowego, zmniejszającego rolę transportu samochodowego.
11. Ład przestrzenny warunkujący sprawne funkcjonowanie miasta, minimalizujący konflikty interesów w przestrzeni oraz troska o estetykę przestrzeni, która sprzyja dobrostanowi i atrakcyjności miasta.
12. Rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich, jako narzędzie rozwoju i podtrzymania tożsamości miast, rozumiana jako zintegrowane działania we współpracy z lokalną społecznością i w jej interesie, mająca kompleksowy charakter, obejmująca wymiar społeczny, ekologiczny, gospodarczy i urbanistyczno-architektoniczny.
13. Upowszechnianie uczestnictwa w kulturze w mieście poprzez edukację, przygotowanie do udziału w kulturze oraz zwiększanie dostępności kultury.
14. Dążenie do dekoncentracji krajowych instytucji publicznych poza stolicę, a regionalnych poza miasta wojewódzkie.
15. Przeciwdziałanie suburbanizacji, czyli żywiołowemu rozlewaniu się strefy zurbanizowanej.
16. Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
18. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
19. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
20. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
21. Działalność na rzecz wspierania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
22. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
23. Promocja i organizacja wolontariatu.
24. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością.
25. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
26. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
27. Ochrona i promocja zdrowia.
28. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
29. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 7.
Swoje cele Kongres Ruchów Miejskich realizuje poprzez:
1. Reprezentowanie organizacji członkowskich wobec organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, mediów, biznesu oraz organizacji społecznych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych – w zakresie spraw leżących w obszarze działania KRM.
2. Rzecznictwo wobec podmiotów zewnętrznych polegające na inspirowaniu i prowadzeniu formalnych działań wobec władz, biznesu, organizacji społecznych i społeczeństwa. W tym – wystąpienia do sądów, władz państwowych i samorządowych, organów kontroli, ścigania i nadzoru.
3. Organizowanie współpracy i wspólnych działań, przepływu informacji, wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń między organizacjami członkowskimi oraz między KRM a jego otoczeniem. W szczególności – organizowanie spotkań i zjazdów, otwartych i wewnętrznych, konferencji i dyskusji.
4. Udzielanie wsparcia w różnych formach organizacjom społecznym i ruchom miejskim, grupom i nieformalnym inicjatywom miejskim w ich działaniach lokalnych i krajowych na rzecz miast i dobrych polityk miejskich w duchu Karty Lipskiej i 15 Tez Miejskich.
5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju miejskiego społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. W tym wystąpienia publiczne, organizowanie petycji, zgromadzeń, wydarzeń, protestów i konsultacji społecznych.
6. Opracowywanie ekspertyz i diagnoz dotyczących problemów rozwoju miast w Polsce, funkcjonowania samorządu miejskiego i działalności ruchów miejskich, prowadzenie badań w tym zakresie, tworzenie programów na rzecz rozwiązywania tych problemów, w tym projektów regulacji prawnych i dobrych praktyk miejskich.
7. Upowszechnianie i popularyzowanie w społeczeństwie i wśród władz wiedzy o korzystnych kierunkach i formach rozwoju miasta zrównoważonego, wspieranie społecznych inicjatyw w tym zakresie, promowanie dobrych praktyk. W szczególności – edukacja miejska w przestrzeni publicznej, organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i zajęć edukacyjnych na wszystkich szczeblach szkolnictwa.
8. Działalność wydawniczą oraz medialną, czasopiśmienniczą i cyfrową, których treści odnoszą się do tematów związanych z problematyką miejską, organizowanie komunikacji elektronicznej i tradycyjnej, w tym w formie mediów otwartych.
9. Uczestniczenie w działaniach władz publicznych, lokalnych, krajowych i Unii Europejskiej, na rzecz rozwiązywania problemów miejskich, prowadzonych w duchu Karty Lipskiej i w zgodzie z zapisami 15 Tez Miejskich.
10. Zapewnianie odpowiednich warunków materialnych oraz organizacyjnych dla rozwoju i współdziałania ruchów miejskich w Polsce, w tym pozyskiwanie środków finansowych.

§ 8.
1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw lokalnych działających w obszarach samorządu miejskiego.
2. Kongres może przekazywać dotacje na rzecz swoich członków, a także innych organizacji pozarządowych, na zasadach określonych każdorazowo przez jednomyślną Uchwałę Zarządu. Dotacje mogą być przeznaczane wyłącznie na działania służące realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Kongresu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie Kongresu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych,
4. Członków uprzywilejowanych.

§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Kongresu może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, niebędąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która potwierdzi akceptację dla 15 Tez Miejskich poprzez oświadczenie statutowo umocowanego organu stowarzyszenia lub tej osoby prawnej w tym zakresie oraz uzyska rekomendację 3 (słownie: trzech) członków zwyczajnych Kongresu, w tym co najmniej jednego Członka-założyciela, a także złoży pisemną deklarację przystąpienia do Kongresu i zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Kongresu.
2. Stowarzyszenia zwykłe mogą przystąpić do Kongresu, o ile ustawa tak stanowi, stosując się odpowiednio do zapisów pkt. 1.
3. Członek Kongresu reprezentowany jest przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka Kongresu.
4. Każdy członek Kongresu ma prawo do zmiany osoby reprezentującej go w dowolnym terminie.
5. Osoby zasiadające we władzach Kongresu przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez członka Kongresu.

§ 11.
1. Przyjęcie członka zwyczajnego Kongresu następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu Kongresu podjętej zwykłą większością głosów.
2. Odmowę przyjęcia organizacji w poczet członków Kongresu Zarząd powinien pisemnie uzasadnić.
3. Od uchwały Zarządu zainteresowanej organizacji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie złożone po terminie może zostać rozpatrzone przez Walne Zebranie.

§ 12.
Każdy członek zwyczajny Kongresu ma jeden głos.

§ 13.
1. Członkowie zwyczajni Kongresu mają następujące prawa:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Kongresu,
b. prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Kongresu,
c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Kongresu,
d. zgłaszanie kandydatów do władz
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Kongresu,
b. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Kongresu,
c. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,
d. dbałości o dobre imię Kongresu oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 14.
Organizacje należące do Kongresu przedstawiają Zarządowi Kongresu raz do roku informację o swojej działalności.

§ 15.
1. Członkiem wspierającym Kongresu może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która akceptuje zapisy Statutu i 15 Tez Miejskich oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową, finansową lub inną dla Kongresu.
2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 11 Statutu.

§ 16.
1. Członkowie wspierający Kongresu mają prawo:
a. uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Kongresu,
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Kongresu,
c. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Kongresu w dostępny im sposób,
b. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Kongresu,
c. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy dla Kongresu,
d. dbałości o dobre imię Kongresu oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 17.
1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Kongresu.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Kongresu, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.

§ 18.
1. Członkowie honorowi Kongresu mają prawo:
a. uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Kongresu,
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Kongresu,
c. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 19.
1. Członkiem uprzywilejowanym Kongresu może zostać stowarzyszenie lub inna osoba prawna, która akceptuje zapisy Statutu i 15 Tez Miejskich oraz jest gotowa je realizować.
2. Uchwałę o nadaniu statusu członka uprzywilejowanego oraz przyjęciu do Kongresu podejmuje Walne Zebranie na wniosek zainteresowanej organizacji.
3. Każdy członek uprzywilejowany Kongresu ma jeden głos.
4. Członkowie uprzywilejowani Kongresu mają następujące prawa:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Kongresu,
b. prawo uczestnictwa w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Kongresu,
c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Kongresu,
d. wskazania po jednej osobie do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej Kongresu.
5. Członkowie uprzywilejowani zobowiązani są do:
a. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Kongresu,
b. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Kongresu,
c. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie,
d. dbałości o dobre imię Kongresu oraz wzrost jego roli i znaczenia.

§ 20.
Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1. Rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu – ze skutkiem natychmiastowym.
2. Śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym.
3. Wystąpienia z Kongresu, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Kongresu.
4. Wykluczenia z Kongresu.

§ 21.
1. Wykluczenie członka Kongresu może nastąpić ze względu na:
a. nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności opłacania składek;
b. naruszanie postanowień statutu lub uchwał Walnego Zebrania;
c. działanie na szkodę Kongresu;
2. Wykluczenie członka Kongresu następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej głosami co najmniej 2/3 członków Zarządu.
3. Wykluczony członek Kongresu ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 22.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Rada Kongresu.
4. Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE

§ 23.
Walne Zebranie może być:
1. Zwyczajne.
2. Nadzwyczajne.

§ 24.
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd Kongresu.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania wysyłane jest na co najmniej 21 dni przed jego planowanym terminem.
3. Do zawiadomienia zwołującego Walne Zebranie dołącza się porządek obrad oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zebrania. Członkowie Kongresu mają prawo do składania propozycji dot. rozszerzenia porządku obrad Walnego Zebrania.

§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Kongresu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
4. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 26.
1. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się na oficjalnej stronie internetowej Kongresu oraz pocztą elektroniczną na adres mailowy widniejący w bazie danych organizacji członkowskich prowadzonej przez Biuro Kongresu lub listem poleconym, o ile taką formę kontaktu zastrzegł członek Kongresu.
2. Organizacje członkowskie mają prawo wglądu w swoje dane zawarte w bazie danych prowadzonej przez Biuro Kongresu oraz ich aktualizacji. Jednocześnie organizacje członkowskie zobowiązane są do informowania bez zbędnej zwłoki Biuro Kongresu o każdorazowej zmianie adresu siedziby i adresu e-mail.

§ 27.
Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.

§ 28.
W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni oraz uprzywilejowani Kongresu, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 29.
Członkowie wspierający i honorowi, a także zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 30.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a. dokonywanie zmian w Statucie,
b. uchwalanie deklaracji programowej Kongresu,
c. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania,
d. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
f. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,
g. udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium z wykonania budżetu,
h. powoływanie komisji i innych ciał eksperckich,
i. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
j. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. nadawanie tytułu członka honorowego Kongresu,
n. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji innych organów Kongresu do momentu wyboru tych organów,
o. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 31.
1. Wnioski na Walnym Zebraniu mogą zgłaszać poszczególni członkowie.
2. Wnioski składane są do Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 32.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.

§ 33.
1. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany co najmniej przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
2. W sprawach osobowych głosowanie zawsze odbywa się sposób tajny.

ZARZĄD

§ 34.
1. Liczba członków Zarządu Kongresu wynosi od 3 do 9 członków, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich, przez Walne Zebranie na okres 2 lat z zastrzeżeniem §19 pkt 4 lit d)
2. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu. Członkowie Zarządu są uprawnieni do odwoływania Prezesa i Wiceprezesów. Głosowanie przy powoływaniu i odwoływaniu odbywa się w sposób tajny.
3. Członkami Zarządu Kongresu mogą być wyłącznie członkowie organizacji zrzeszonych w Kongresie.
4. Członkami Zarządu Kongresu nie mogą być członkowie partii politycznych.

§ 35.
Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia odbywają się według następujących zasad:
1. Każdy członek uprawniony, biorący udział w Walnym Zebraniu, ma do dyspozycji 1 głos.
2. Wybór członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.
3. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

§ 36.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub Wiceprezes.
2. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, lub 1/3 członków Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, jeżeli wystąpią z odpowiednim zgłoszeniem do Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.

§ 37.
1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z Regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.

§ 38.
Do kompetencji Zarządu należą:
a. kierowanie bieżącymi sprawami Kongresu,
b. realizacja budżetu Kongresu,
c. zaciąganie zobowiązań majątkowych,
d. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Kongresu i jego członków,
e. powoływanie – na wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych – grup tematycznych i zespołów roboczych działających na podstawie własnego regulaminu zaakceptowanego przez Zarząd,
f. reprezentacja Kongresu na zewnątrz,
g. uchwalanie Regulaminu Zarządu,
h. przyjmowanie nowych członków,
i. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
j. inne działania określone w Statucie,
k. powoływanie komisji etyki w sprawach dotyczących działania członków Kongresu lub ich upoważnionych reprezentantów, określając w uchwale zakres i zasady jej działania.

§ 39.
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu; protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§ 40.
1. W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej przedstawicielem członka zwyczajnego Kongresu.
2. Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu.

§ 41.
W przypadku gdy liczba członków Kongresu przekroczy 10 (słownie: dziesięć), Zarząd Kongresu tworzy Biuro Kongresu, do obsługi jego działalności, dotyczącej siedziby, informacji i komunikacji, spraw organizacyjnych i finansowych, funkcjonowania zarządu, i innych potrzeb.

RADA KONGRESU

§ 42.
1. O powołaniu Rady Kongresu Ruchów Miejskich decyduje Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie określi w drodze uchwały szczegółowe zasady działania Rady.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 43.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie na okres 2 lat spośród przedstawicieli uprawnionych przedstawicieli organizacji członkowskich Kongresu. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Zarządu, o której mowa w § 35 z zastrzeżeniem §19 pkt 4 lit d)
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie organizacji zrzeszonych w Kongresie.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie partii politycznych.

§ 44.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Kongresu, w tym m.in.:
a. badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Kongresu,
b. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi,
c. podejmowanie innych spraw określonych w niniejszym Statucie oraz w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
2. Tryb swojej pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
4. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Kongresu.
5. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, stosuje się odpowiednio procedurę dotyczącą kooptacji członków Zarządu, o której mowa w § 40.

§ 45.
Kongres reprezentowany jest na zewnątrz, w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów, działających łącznie.

Rozdział V
Majątek Kongresu

§ 46.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Kongresu są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z majątku Kongresu,
c. dotacje, darowizny, zapisy i spadki oraz zbiórki publiczne,
d. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 47.
Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie.

§ 48.
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Działalność odpłatna pożytku publicznego

§ 49.
Kongres może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm). Zakres tej działalności określa Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Kongresu

§ 50.
1. Decyzja o rozwiązaniu Kongresu wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
3. Uchwalając rozwiązanie Kongresu, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Kongresu, na których rzecz zostanie przekazany majątek Kongresu pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.

ZAŁĄCZNIK
15 Tez o Mieście Kongresu Ruchów Miejskich