Stanowisko fed-KRM w sprawie poparcia Miejskich Strategii Równych Szans

Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, zebrane w Dąbrowie Górniczej w dniu 19 maja 2017 r. apeluje do samorządów o partycypacyjne opracowanie i wdrożenie Miejskich Strategii Równych Szans.

Apel realizuje 15 TEZ Kongresu Ruchów Miejskich, przyjętych w 2015 r. w Gorzowie Wlkp, a także zapisy Paktu Amsterdamskiego, ratyfikowanego przez kraje członkowskie UE, w tym Polskę w 2016 r.

Do opracowania Miejskich Strategii Równych Szans rekomendujemy:
– wytyczne Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, przyjętej przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 r. i wdrożonej w 1653 miastach europejskich
– wytyczne Karty Różnorodności, pod auspicjami Komisji Europejskiej, realizowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podpisanej przez 168 sygnatariuszy (firm), w tym dwa samorządy: Słupsk i Poznań.

Doświadczenia miast z działań na rzecz wyrównywania szans mieszkanek i mieszkańców w obszarach, zgodnych z zadaniami ustawy o samorządzie gminnym, takich jak m.in.: demokratyczne zarządzanie, równościowa edukacja, profilaktyka prozdrowotna, zapobieganie wykluczeniom społecznym i dyskryminacji, bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców, sprawiedliwy dostęp do przestrzeni miejskiej, do lokali komunalnych, ekologia czy zrównoważona mobilność – przynosi miastom europejskim konkretne korzyści. Samorządy opisują je na portalu: http://www.charter-equality.eu/, dedykowanemu wymianie dobrych praktyk w zakresie równościowego i solidarnego dostępu do usług publicznych, finansowanych z budżetów miast.

V Kongres Ruchów Miejskich na Śląsku i w Zagłębiu (19-21 maja 2017 r.) debatował w ramach sesji „Miasto Równych Szans” nad praktycznymi aspektami wdrażania polityki równościowej. Rekomendujemy polskim samorządom dołączenie do grona miast europejskich, w których wartości, takie jak m.in. solidarność, różnorodność, sprawiedliwość, poszanowanie demokracji, wielokulturowości i praw człowieka są głównymi przesłankami tworzenia dobrostanu i godnego życia mieszkanek i mieszkańców.

Apelujemy do samorządów w Polsce o stworzenie ram dla podejmowania działań służących realizacji Miejskich Strategii Równych Szans. Deklarujemy naszą merytoryczną i organizacyjną pomoc w realizowaniu działań na rzecz równości i poszanowania różnorodności w polskich miastach.


MATERIAŁY DO POBRANIA:
1/ Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym:

2/ Karta Różnorodności:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/dokument/

Komentarze są wyłączone.