Powiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków KRM

POWIADOMIENIE

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków KRM

 Zarząd Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich na podstawie uchwały podjętej w dniu 15 grudnia 2017 r., w oparciu o § 24 Statutu Związku, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie członków KRM na dzień 24 marca 2018 r. godz. 12.30 w Poznaniu przy ul. Różanej 12/ Żupańskiego 12, w siedzibie Stowarzyszenia Prawo do Miasta, współzałożyciela Kongresu.

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad znajdują się załączeniu do niniejszego Powiadomienia, a projekt porządku obrad jest poniżej.

Zgodnie ze Statutem KRM członkowie Kongresu mają prawo składać propozycje dotyczące rozszerzenia porządku obrad.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD w dniu 24 marca 2018 r. w Poznaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

[Przedłożenie pełnomocnictw reprezentantów organizacji członkowskich jako podstawy uczestnictwa w walnym zebraniu z głosem stanowiącym.]
  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez prezesa/członka zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór protokolantów i komisji skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności w 2017 r.:

– przedstawienie sprawozdania;
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej;
– dyskusja nad sprawozdaniem;
– głosowanie nad przyjęciem sprawozdania przez Zebranie – Uchwała nr 1.

  1. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego KRM za 2017 r.:

– przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat;
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej;
– dyskusja;
– głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego – Uchwała nr 2.

  1. Sprawy inne, wolne głosy i wnioski.
  2. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Projekty uchwał