Polityka przestrzenna

moderatorzy I KRM:
moderatorki II KRM: Katarzyna Szczepańska, Jolanta Piecuch

Instrumenty planistyczne pełnią kluczową rolę w rozwoju miasta. Tylko dobre i transparentne procedury planowania przestrzennego mogą zastąpić dyktat inwestorów, którzy kierując się wskaźnikami ekonomicznymi, nie zaspokajają potrzeb i oczekiwań użytkowników miasta.

Obecne regulacje prawne, w tym przede wszystkim Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zapobiegają urbanistycznej degradacji polskich miast. Dostrzegamy konieczność poprawy ładu przestrzennego na obszarach miejskich oraz powstrzymanie zjawiska „rozlewania się miast” (urban sprawl) i postulujemy dwutorową działalność:
1. Usprawnianie istniejących procedur
2. Tworzenie nowego prawa
W obu przypadkach uznajemy za niezbędny udział mieszkańców w procesie decyzyjnym. Na Kongresie chcemy ustalić, co i jak można zrobić, by polskie miasta były mądrze planowane.